BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Közlekedésgazdasági Tanszék

H-1111 Budapest, Sztoczek József utca 2. St. épület 412. - Tel:(36-1) 463-1008, Fax:(36-1) 463-3267
E-mail: office@kgazd.bme.hu Skype: kgazd.bme.hu
 Create an AccountHome | Your Account | WIKI | LotusMail | WebMail  

Nyelvek
Válassz nyelvet:

English Hungarian

Főmenü
· Főoldal
· Magunkról
· Archívum
· Hallgatóknak
· Kutatás
· Tanszéki munkatársak
· Személyes adataid
· Keresés
· Linkek

  
Projekt: INNOFINance
Ideje: 2005.07.31. 16:52
Kategória: Kutatás és tudományos tevékenység
Kutatás és tudományos tevékenység

INNOFINance

Támogató eszköz nagyméretű projektek pénzügyi tervezéséhez és lebonyolításához.

1. A RENDSZER fejlesztési célkitűzései

Az elmúlt évek eseményei,

 • a rendszerváltás,
 • a piacgazdaság létrejötte,
 • az Európai Unióhoz váló csatlakozás,
 • EU kompatibilis közlekedése infrastruktúra hálózat létrehozásának szükségessége,
 • a fejlesztés és működésfinanszírozási vizsgálatok lehetővé tétele,
 • a Public Privat Partnership finanszírozású projectek létrejötte

jelentős igényt támasztott korszerű metodikai alapokon nyugvó, számítógéppel támogatott beruházás-finanszírozási modell és eszköz létrehozására.

A kidolgozott programrendszer felhasználásával a hazai és nemzetközi banki előírásoknak megfelelő pénzügyi és gazdasági mutatókkal ellátott dokumentációt lehet készíteni. A szoftver alkalmas egyszerű cash-flow készítésére, különböző élettartamú és finanszírozású projektek teljes körű költség-előny elemzésére, az eredményeket bemutató output táblák több nyelven történő dokumentálására és a döntés-előkészítést támogató grafikus megjelenítésre.

A rendszer szolgáltatásai:

 • ellenőrizhető a projekt teljes élettartama alatti hatékonyság és finanszírozottság,
 • számíthatók a következmények (pl. a kamatfizetési, hiteltörlesztési kondíciók stb.), továbbá
 • meghatározható a különböző pénzügyi mutatók értékeinek időbeli alakulása (pl. adósságfedezeti mutató, kamatfedezeti mutató, eladósodottsági mutató, likviditási ráta stb.).
 • modellezhető, hogy milyen költségek, bevételek és finanszírozás mellett érhetők el a kívánt hatékonysági és finanszírozási célok,
 • lehetőséget nyújt az externális hatások figyelembe vételére

2. A feladat kidolgozására alkalmas modell ismertetése

2.1 Modell-koncepció

Áttekintve és elemezve a piacgazdaság gyakorlatban előforduló lehetséges beruházási projektek legfontosabb jellemzőit, olyan általános modell kidolgozása tűnt célravezetőnek, amely a legbonyolultabb feladatok igényeiből indul ki. Ennek megfelelően a modellrendszer felépítése olyan, hogy a programcsomag a maximális követelményeknek megfelelően alakítja ki az adatbevitellel és az adatkezeléssel összefüggő eljárásokat,

alkalmas a különböző (pl. havi, negyedévi, évi stb.) időbeli ütemezést igénylő

 • beruházási
 • bevételi
 • üzemeltetési
 • hitel-igénybevételi, illetve -törlesztési folyamatokhoz tapadó pénzáramlatok

elemenkénti és tetszőleges aggregáltságú kezelésére.

Mindezek mellett a programrendszer segítségével lehetőség van olyan érzékenységvizsgálatok végrehajtására is, amelyekkel szimulálható a vizsgált beruházási projekttel kapcsolatos "külső", pl. makroökonómiai (pl. infláció, kamat, termelői és fogyasztói árindexek, deviza-szorzók stb.) vagy bevétel-alakító (pl. forgalmi volumenek, díjak, tarifa, bérleti díj stb.) tényezők, illetve "belső" (pl. kivitelezés-ütemezés változása, alvállalkozó bevonása, energia-, üzemanyagár, munkabér változása, újabb technológiai megoldás alkalmazása stb.) tényezők értékeinek változása és mód nyílik e változások megvalósíthatóságára gyakorolt hatásainak felmérésére és elemzésére.

A rendszer szolgáltatásai:

 • ellenőrizhető a projekt teljes élettartama alatti hatékonyság és finanszírozottság,
 • számíthatók a következmények (pl. a kamatfizetési, hiteltörlesztési kondíciók stb.), továbbá
 • meghatározható a különböző pénzügyi mutatók értékeinek időbeli alakulása (pl. adósságfedezeti mutató, kamatfedezeti mutató, eladósodottsági mutató, likviditási ráta stb.).
 • modellezhető, hogy milyen költségek, bevételek és finanszírozás mellett érhetők el a kívánt hatékonysági és finanszírozási célok,
 • lehetőséget nyújt az externális hatások figyelembe vételére

2.2. Input adatcsoportok és adatok

makroökonómiai adatok

 • fogyasztói árindex prognózisok (belföldi, mértékadó külföldi)
 • általános termelői árindex prognózisok (belföldi, mértékadó külföldi)
 • specifikált termelői (pl. építőipari) fogyasztói árindex prognózisok (belföldi, mértékadó külföldi)
 • jellemző kamatlábak alakulása (pl. DWIX, jegybanki alapkamat, LIBOR, FIBOR stb.)
 • árfolyamprognózisok a mértékadó (szerződésileg meghatározott kölcsön és/vagy bevétel a devizanemben merül fel) relációkban
 • gazdasági szabályozások az adózás területén (pl. helyi adó, vállalkozási nyereségadó kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó szabályozás, osztalék(-előleg) fizetésének szabályozása, az egyes esetekben (termékekre, szolgáltatásokra) érvényesülő ÁFA szabályok stb.)
 • további érvényesülő/befolyásoló gazdasági szabályozások (pl. amortizációs szabályok, apport elszámolási szabályozás, alaptőke emelés/leszállítás szabályozása)
 • mindenkori folyószámlabetét, illetve folyószámlahitel kamatbázisának és margin-ának meghatározása

forrás struktúrák jellegzetességei

 • adott tranche (saját és idegen/hitel vagy támogatás egyaránt/ forrás) megnevezése, szenioritásának foka, összvolumene, devizaneme, eseteleges preferenciája vagy diszpreferenciája a lehívási sorrend szempontjából
 • adott tranche lehívhatósági ideje, futamideje, türelmi ideje
 • kamattőkésítés engedélyezettsége, báziskamat /kockázatkövető margin/ alakulása
 • adott tranche-hoz kapcsolódó díjak (rendelkezésre tartási, aláírási, folyósítási, esetlegesen garanciadíj)
 • futamidő lejárata előtti visszafizetés lehetségessége és díja, tőketörlesztési profil /annuitás, egyenletes vagy esetlegesen más/

bevétel prognózisok

 • lehetséges bevételi források megnevezése, az egyes kategóriák meghatározása, elkülönítése
 • bevételek alapjául szolgáló forgalmi prognózis adatok
 • bevételek indexálására (folyamatos nominálértékének meghatározására) alkalmazandó mechanizmus

tőkekiadások adatai

 • a felmerülő tőkekiadások megnevezésem az egyes kategóriák meghatározása, elkülönítése
 • tőkekiadás alapjául szolgáló építési prognózis adatok (ráfordítás volumenek, egységárak stb.)
 • tőkekiadások indexálására (folyamatos nominálértékének meghatározására) alkalmazandó mechanizmus(ok) definiálása

üzemeltetési kiadások adatai

 • a felmerülő üzemeltetési kiadások megnevezése, az egyes kategóriák meghatározása, elkülönítése
 • az üzemeltetési kiadások meghatározásának alapjául szolgáló prognózis adatok (ráfordítás volumenének, jellemzően a volumentől függően is változó fajlagos egységárak stb.)
 • az üzemeltetési kiadások indexálására (folyamatos nominálértékének meghatározására) alkalmazandó mechanizmus(ok) definiálása.

2.3. Számított adatok

cash-flow tábla adatai

A feladat: a működési, a beruházási és a pénzügyi cash-flow pozitív vagy minimum zérus egyenlegének biztosítása valamennyi vizsgált időszakban. Az adott időszakban keletkezett pozitív egyenleg felhasználható tartalékképzésre (elkülönített adósságszolgálati számlán való elhelyezésre), illetve adott feltételek teljesülése esetén osztalékfizetésre (jellemzően a hitelszerződések által megkötött módon nem teljes egészében, csak bizonyos arányoknak megfelelően)

Earnings Before Interest Taxation Depreciation of Assets (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) kiszámítása a folyó üzemeltetési bevételekből és üzemeltetési kiadásokból

adókötelezettség megállapítása az inputként meghatározott szabályozás alapján, az éves eredmény-kimutatási tábla figyelembevételével (az éves eredmény-kimutatási tábla adatai sok tekintetben megegyeznek a  cash-flow tábláéval, de ott nem szerepelnek a tőketörlesztési kiadások, viszont feltüntetésre kerülnek az /amortizációs táblázat alapján/ kalkulált értékcsökkentési adatok

Pénzügyi cash-flow adatok:

Inflow (felhasználás): egyes tranch-ok lehívásából (preferencia sorrend, kamatteher volumen, lehívhatósági időszak stb.) figyelembevételével eredő források. Az ezek felhasználási igényét a beruházási működési cash-flow egyenlege, illetve egyes alárendelt források (garanciák, támogatások) esetében a pénzügyi cash-flow kiadási oldalával korrigált teljes cash-flow hiánya határozza meg

Outflow (finanszírozással összefüggő kiadások): egyes hitelek díjai, kamatai és tőketörlesztése. Ezek volumenét az adott időszakra vonatkozóan számított átlagos hitelszámlaegyenleg az Input adatként meghatározott tranche jellemzők (futamidő, törlesztési profil/annuitás, egyenletes vagy esetleg más/, báziskamat alakulás, margin)

Pénzügyi mutatók:

 • megtérülés belső kamatlába (IRR, minden értelmezhető időszakban számítva),
 • tőkemegtérülési mutató (ROE, minden értelmezhető időszakban számítva ),
 • hitel- és projectfutamidejű hitelfedezeti és kamatfedezeti mutatók (teljes hitelállományra, elsőrendű hitelekre),
 • alárendelt hitelállomány alkulása,
 • források és felhasználások,
 • állami projectmegvalósítás esetén az állam kiadásai és bevételei,

REFERENCIÁK

 • A BKV Rt szentendrei hév vonal átfogó rekonstrukció i. ütemének komplex hatékonysági vizsgálata (a 2. és 3. ütemre történő kiegészítéssel) (BKV, 2004)
 • A kelet-nyugati metróvonal felújításával összefüggő járműfelújítási és beszerzési lehetőségek feltárása, pénzügyi és nemzetgazdasági szintű hatékonysági vizsgálata (BKV, 2003)
 • Kelet-nyugati metróvonal létesítmény-felújítási projekt megvalósíthatósága komplex, nemzetgazdasági szintű hatékonysági vizsgálata (BKV, 2002)
 • A hannoveri villamosok beszerzésének komplex nemzetgazdasági elemzése (BKV, 2001)
 • Pécs – Pogány repülőtér pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány (Airport Consulting kft, 1999)
 • A budai alsó rakpart kiszélesítésének megvalósíthatósági vizsgálata (Budapesti Főpolgármesteri Hivatal, 1999)
 • A budapesti 4-es metróvonal peronhossz megválasztásának vizsgálata (DBR Metró Kft, 1998)
 • A budapesti új villamos beszerzés multikritériumos vizsgálata és pénzügyi megvalósíthatósági elemzése (Közlekedés Kft, 1998)
 • A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ komplex nemzetgazdasági szintű hatékonyságvizsgálata (MÁV, 1998)
 • M5 autópálya Kiskunfélegyháza-Dél és az országhatár közötti meghosszabításának pénzügyi megvalósíthatósági elemzése (Euroút, 1997)
 • M7 autópálya beruházási projekt megvalósíthatósági tanulmány (KHVM, 1997)
 • M5 autópálya pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány (Euroút, 1996)

 
Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat

 Küldd el levélben! Küldd el levélben!


Kapcsolódó témák

Dr.Tánczos LászlónéDr.Békefi ZoltánKiss János - jkiss©kgazd.bme.hu

Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérjük regisztrálj!

Minden jog fenntartva ©
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
A portált továbbfejlesztette: HA5ABE webmaster@kgazd.bme.hu
PHP-Nuke

Oldal generálás: 0.089 másodperc